Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje


W ramach konkursu można realizować następujące rodzaje projektów, które tematycznie wpisują się w zakres inteligentnych specjalizacji i dotyczą:


1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych,

w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej,

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej,

4) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

5) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów
i usług.


Termin naborów:
kwiecień - sierpień 2018

Wnioskodawca:
Przedsiębiorca w ewentualnych partnerstwach z:
- innymi przedsiębiorcami,
- jednostkami naukowymi,
- szkołami wyższymi,
- IOB,
- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
- organizacjami pozarządowymi,
- innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.


Intensywność wsparcia:
W zależności od typu projektu


Koszty kwalifikowalne:

W zależności od typu projektu:
a. koszty aparatury badawczej i materiałów
b. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt
c. koszty wartości niematerialnych i prawnych
d. Koszty operacyjne, w  tym  koszty  materiałów i dostaw
e. koszt podwykonawstwa - zlecenie części badań dla uczelni
f. koszty budynków i gruntówSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.