Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


Nabór jest skierowany do MŚP i obejmuje projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Efektem wdrożenia technologii muszą być nowe lub znaczącą ulepszone produkty/usługi na skalę przedsiębiorstwa.


Termin naborów:
15.02.2018 – 24.05.2018


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
brak


Maksymalna wielkość dofinansowania:

6 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
do 70%


Koszty kwalifikowalne:

- Koszty zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynku lub budowli
- Koszt zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej w wys. maks. 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
- Zakup lub wytworzenie środków trwałych
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
- Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli lub ich części
- Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do wdrożenia nowej technologiiSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.